top of page

พระนอนปางไสยาสน์ ประดิษฐาน ณ วัดใหม่สุขุมาราม

ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

ความยาวขององค์พระประมาณ 50 เมตร เริ่มมีการออกแบบองค์พระประมาณปี พ.ศ. 2550

แล้วเสร็จสมบูรณ์และมีการเฉลิมฉลองในปี พ.ศ. 2556

พระนอน ปางไสยาสน์ 50 เมตร

bottom of page